Logo Logo

Gassector steunt aanpak kabinet: reductie CO2 en kosteneffectieve maatregelen bepalen success energietransitie

  Terug naar overzicht
Reactie KVGN op Energieagenda

De Nederlandse gasassociatie KVGN onderschrijft de visie van het kabinet om vast te houden aan CO₂-reductie als centraal doel. De Energieagenda bevat hiervoor goede uitgangspunten, die het mogelijk maken om kosteneffectief de overgang van de huidige energievoorziening naar een gevarieerde duurzame mix te realiseren. Wel moet er nog veel ingevuld worden door een volgend kabinet om daadwerkelijk vaart te maken met de energietransitie. Ook is het belangrijk dat de CO₂-prijs hoog genoeg wordt om de juiste impulsen te geven in de markt. KVGN mist nog wel de uitwerking die beschrijft hoe dat tijdig en in een eerlijk systeem wordt gerealiseerd.

Gassector zet zich in voor klimaatneutraal energiesysteem

Op weg naar een CO2-neutrale energievoorziening zal de inzet van gas de komende decennia ingrijpend veranderen. Van een standaardvoorziening zal gas zich steeds meer ontwikkelen tot maatwerk. Dat wil zeggen dat per situatie wordt bekeken welke energievorm op dat moment de meeste CO2-reductie, en dus klimaatwinst, oplevert. De Nederlandse gasbedrijven, samenwerkend in de gasassociatie KVGN, hebben onlangs hun visie gepubliceerd op de manier waarop de gassector kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Centraal daarin staat het principe ‘gas-op-maat’.

Inzet van gas belangrijk, wordt maatwerk 

Dat de aansluitplicht op aardgas plaats zal maken voor een aansluitrecht op een warmtevoorziening past bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in huizen en gebouwen. Ook KVGN vindt dat een logische ontwikkeling: de oplossingen worden steeds meer door lokale factoren bepaald. De Energieagenda noemt warmtenetten en geothermie, maar ook elektrische warmtepompen bijvoorbeeld, in combinatie met groen gas. Gasinfrastructuur blijft op vele locaties ook in de toekomst relevant. Vanwege de verscheidenheid aan situaties, is het goed dat lokaal een afweging gemaakt wordt met inachtneming van de totale maatschappelijke kosten en baten. Daarom is de gassector al met diverse gemeenten in gesprek om te kijken hoe ze bij dit complexe proces kan helpen.

Han Fennema, voorzitter KVGN: “We delen de visie van het kabinet, die onderkent dat aardgas een waardevol hulpmiddel is ter ondersteuning van de energietransitie. Juist in industriële hoge temperatuurprocessen en zwaar transport over weg en water kan met aardgas direct al veel uitstoot van CO2 worden voorkomen. In de gebouwde omgeving zal aardgas de komende decennia vervangen worden door duurzame alternatieven, waaronder groen gas. De Energieagenda noemt nadrukkelijk innovatie op het gebied van hernieuwbaar gas als een van de sleutels voor een succesvolle energietransitie. Groen gas speelt een rol voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in huizen en gebouwen, onder meer via warmtepompen, maar biedt vooral ook uitkomst voor transport en industrie, waar de opties voor verduurzaming nog heel beperkt zijn. De gassector werkt samen met andere partijen aan een flinke opschaling van de productie van hernieuwbaar gas en we juichen toe dat het kabinet innovaties op dit gebied wil stimuleren.

Het kabinet vindt ook dat het nog benodigde aardgas veilig moet worden gewonnen, het liefst uit eigen (zee)bodem. Dit gas kan worden gewonnen met een relatief lage CO2-footprint en dit levert Nederland bovendien werkgelegenheid en baten op. Het is goed dat men alert is op het investeringsklimaat rond de winning van aardgas op de Noordzee en stimuleringsmaatregelen wil handhaven om ervoor te zorgen dat de nog resterende voorraden hun rol in de energietransitie kunnen spelen. Wat KVGN betreft mag er wel nadrukkelijker aandacht komen voor de kosteneffectieve inpassing van off-shore windparken en innovaties als golf- en getijdenenergie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande off-shore faciliteiten van de gasindustrie. De gassector en windsector trekken hierbij al samen op.”  • © 2024 Element NL