Logo Logo

Reductie van emissies

  Terug naar overzicht

Reductie van broeikasgassen

Alle eigen broeikasgasemissies brengen wij stapsgewijs naar nul. De afgelopen twee jaar hebben we succesvol onze uitstoot van methaan gehalveerd. De in dat proces opgedane kennis gebruiken we voor ons CO2-reductieprogramma, dat inmiddels is gestart. Het doel van het CO2-reductieprogramma is om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van de uitstoot in 2019. We zorgen er tevens voor dat onze emissie-intensiteit altijd lager is dan die van importgas.

Elektrificatie van offshore installaties

Elektrificatie is nodig om de uitstoot van aardgasproductie verder te reduceren. Nieuwe installaties worden elektrisch. De bestaande hoofdinfrastructuur gaan we ook zoveel mogelijk elektrificeren om CO2-opslag en waterstofproductie en transport mogelijk te maken. We streven naar 80% elektrificatie van die hoofdinfrastructuur. Daarmee kunnen we ook een deel van het aardgas elektrisch produceren. Dit leidt tot extra CO2-reductie.

Opstellen best practices CO2-reductieblauwe waterstof

De CO2 die vrijkomt bij de productie van blauwe waterstof wordt in de diepe ondergrond opgeslagen. Zo reduceren we onze eigen CO2-emissie en die van de gehele gasketen. De kennis en ervaring die we met onze succesvolle methaanreductie hebben opgedaan, vertalen we naar een programma voor het verlagen van de broeikasgasemissies van blauwe waterstofproductie tot het niveau van groene waterstofproductie.

Reductie emissies bij ontmanteling

Tussen nu en 2030 worden naar verwachting 88 offshore gasplatformen en 10 offshore olieplatformen ontmanteld. Op land gaat het om 135 boorlocaties en 10 processinglocaties. We gaan in overleg met onze toeleveranciers duurzaamheidscriteria opnemen in onze aanbestedingen, zodat het ontmantelingsproces zo klimaatvriendelijk verloopt. Samen met de andere spelers in de keten, zoals de toeleveranciers, zullen we hier concrete doelen voor ontwikkelen.

Invoering producenten verantwoordelijkheid

Ook de emissies door verbranding van aardgas verderop in de keten moeten omlaag. Daarvoor ondersteunen wij het onderzoek naar de invoering van een systeem van producentenverantwoordelijkheid zoals de Carbon Take Back Obligation. Met zo'n instrument voor producentenverantwoordelijkheid garandeert de producent of importeur van fossiele brandstoffen dat (een deel van) de CO2 die vrijkomt bij het gebruik ervan, niet wordt uitgestoten maar wordt vastgelegd of opgeslagen.

Transparantie, monitoring en rapportage eigen emissies

We monitoren de voortgang van onze acties op het gebied van emissiereductie, en rapporteren hier jaarlijks over. Ook zullen we rapporteren over de uitstoot van onze gebruikers, de zogenaamde Scope 3-emissies, zodat we inzicht krijgen in de gehele levenscyclus van Nederlandse olie- en gasproducten.

Nieuws met betrekking tot Reductie van emissies

  • © 2024 Element NL