Logo Logo

TransitieCoalitie Pleidooi 3.0 Systeemintegratie

  Terug naar overzicht
Na de publicatie van de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord op 10 juli jl. en in voorbereiding op de voortzetting van de Klimaattafels, houdt de TransitieCoalitie een pleidooi voor de verankering van systeemintegratie in het Klimaatakkoord.

We gaan naar een nieuwe ordening van het energiesysteem om zo groene groei en welvaart te ondersteunen. Systeemintegratie borgt dat opwekking, transport, conversie, opslag en gebruik van energie in samenhang worden geoptimaliseerd, zodat de kosten voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk blijven en er snelheid gemaakt kan worden: een kosteneffectieve aanpak is essentieel om ook op lange termijn het draagvlak voor de energietransitie te kunnen behouden. De tafels bekijken het systeem in nu delen. Vanuit kosteneffectiviteit,
toekomstbestendigheid en maatschappelijk draagvlak is het noodzakelijk om tegelijkertijd de oplossingen van de tafels op systeemniveau weer effectief te verbinden.

Wij pleiten voor:
1. Een Systeemtafel die verbindend werkt tussen alle sectoren op het gebied van systeemintegratie.
2. Een regierol voor de Rijksoverheid bij het wegnemen van (beleids)belemmeringen ten gunste van flexibiliteit van het energiesysteem en bij de (her-)ontwikkeling van infrastructuur, gericht op de vormgeving van het nieuwe energiesysteem.
3. Tijdige afstemming en samenwerking met buurlanden over klimaat- en energiebeleid, zoals energievraag, – aanbod en -infrastructuur.

  • © 2024 Element NL