Logo Logo

Best Beschikbare Technieken voor natuurbehoud op de Noordzee

  Terug naar overzicht

Vier NGO’s riepen onlangs op om de Noordzee beter te versterken en beschermen. In Nederland gebeurt dit al volop via het Noordzeeoverleg, dat het Noordzeeakkoord uitvoert. Ook Element NL is lid van deze overlegtafel. Dit succes moet nu volgens de NGO's een internationaal vervolg krijgen. Dat is broodnodig vanwege de snel toenemende activiteiten, op de Noordzee, die in het kader van de voedsel-, natuur- en energietransitie plaatsvinden.

De Noordzee is cruciaal voor onze energietoekomst. Ieder infrastructuurproject heeft impact op de natuur; van windparken of groene waterstoffabrieken tot gasproductieplatforms, maar dit kan wel geminimaliseerd worden. Binnen het Noordzeeakkoord (NZA) zijn afspraken gemaakt over het formuleren van zogenaamde (bovenwettelijke) Best Beschikbare Technieken (BBT) voor natuurbeschermend en natuurversterkend bouwen, exploiteren, en ontmantelen. Deze gelden voor mijnbouwactiviteiten en energieopwekking uit hernieuwbare bronnen.

Duurzaam én minimale natuurimpact
Element NL is namens de aardgassector onderdeel van het Noordzeeoverleg en directeur Arendo Schreurs ziet de druk op de Noordzee toenemen door de grote ambities van windenergie en CO2-opslag: “Voor het energiesysteem van de toekomst kunnen we niet om de Noordzee heen. En het is wel degelijk mogelijk om zowel duurzame stroom op te wekken alsmede de natuurimpact minimaal te houden.”

We hebben afgesproken veel verder te gaan dan wat wettelijk voorgeschreven is om de impact van alle activiteiten zo klein mogelijk te houden.

De samenwerking in het NZO speelt daar een belangrijke rol in. “Je ziet dat alle betrokkenen zich uitermate inspannen om de enorme waarde van de Noordzee te behouden,” aldus Schreurs, “Zo hebben we afgesproken veel verder te gaan dan wat wettelijk voorgeschreven is om de impact van alle activiteiten zo klein mogelijk te houden. We zoeken naar de beste technieken en methoden die tot onze beschikking staan.”

Micro-siting is het op lokale schaal (enkele tot tientallen meters) aanpassen van de inrichting van een gebied tijdens constructie om ecologisch waardevolle gebieden te ontzien.


Slim hergebruik van infrastructuren
Dat gaat van details als ‘micro-siting', het op enkele meters aanpassen van de inrichting van een gebied, tot uitgebreide manieren om geluidsoverlast te reduceren. En niet alleen tijdens de bouw van nieuwe platforms, windmolens of installaties. Schreurs: “Slim hergebruik van de infrastructuren van de aardgassector kan beter zijn dan zomaar alles weghalen en nieuw bouwen. Dat blijkt ook uit onderzoek.”

Primaire geluidsmitigatie bij de bron van installatietechnieken (met name heien), zoals het toepassen van bepaalde dempers of alternatieve heimethoden.


Het onderzoek waar Schreurs aan refereert is uitgevoerd door Witteveen+Bos in opdracht van Het Noordzeeoverleg en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij ontwikkelden een Afwegingskader natuurvriendelijk bouwen in de Noordzee en stelden een lijst op met de momenteel beschikbare technieken en maatregelen. Meer hierover, inclusief het volledige rapport met mogelijke maatregelen is hier te vinden.

 

foto en afbeeldingen: Witteveen+Bos

  • © 2024 Element NL