Logo Logo

Element NL hoopvol over eerste stap klimaatakkoord

  Terug naar overzicht
Eerder vandaag presenteerde de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, samen met de vijf voorzitters van de klimaattafels de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord (ook te vinden op www.klimaatakkoord.nl). Met die hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren. Dat akkoord moet dit najaar worden gesloten.

Voorzitter Ed Nijpels presenteerde de voorstellen in samenhang en gaf een toelichting op de stand van zaken. Vervolgens heeft hij de voorstellen voor hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Het akkoord op hoofdlijnen bevat vooral voorstellen en scenario’s. Deze plannen zullen in de zomermaanden doorgerekend worden door het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) waarna er een advies aan het Kabinet zal volgen. De concrete uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen zal in de tweede fase na de zomer plaats vinden. Een fase waar ook  Element NL erg naar uitkijkt.

 Element NL is tevreden met de constructieve houding van alle belanghebbenden in de gesprekken die er tot nu toe plaats hebben gevonden. Tijdens deze gesprekken zijn er zeker goede eerste stappen gemaakt, maar is vooral ook duidelijk geworden dat er door de industrie in nauwe samenwerking met de overheid nog een belangrijke slag is te maken. Dat proces start na de zomer.  Element NL verwacht veel van de verdere uitwerking van een ‘integrale systeemaanpak’ met naast aandacht voor elektrificatie van de industrie ook een belangrijke focus op de energie in de vorm van moleculen en hoe de huidige (gas)infrastructuur in dat systeem een rol kan en moet spelen. . Belangrijk hierbij is om naast het 49% doel van 2030 (van reductie van CO2 emissies ten opzichte van 1990), het 95% doel van 2050 niet uit het oog te verliezen.

De olie & gas industrie wil ook graag bijdragen aan verdere verduurzaming van Nederland, maar om tot een uitgewerkt en concreet akkoord te kunnen komen hebben we naast een goede wil van alle partijen ook innovaties, politieke duidelijkheid, stimuleringsmaatregelen en een programmatische samenwerking nodig. Zoals Ed Nijpels tijdens de presentatie al aangaf: “Iedereen zal moeten meedoen om het een succes te maken”.

Element NL kijkt uit naar de volgende fase waarin deze besprekingen na de zomer weer voortgezet zullen worden.  • © 2024 Element NL