Logo Logo

Nederlandse gassector werkt aan verdere reductie van methaan uitstoot

  Terug naar overzicht
Bij het winnen en produceren van gas komen er ook broeikasgassen vrij. CO2 is hiervan het bekendste voorbeeld. Methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) is een ander voorbeeld. Methaan heeft een veel sterker broeikaseffect dan CO2.

In 2017 bedroeg de totale methaanuitstoot in Nederland 18,0 miljoen ton CO2 equivalenten. De bijdrage van de olie- en gassector daarin was 2,7%. De bijdrage van de landbouwsector en de afvalsector bedroegen 69% en 16%.  Hoewel de methaanuitstoot in relatieve zin bescheiden is, werkt de gassector actief aan verdere reductie van de uitstoot. Zo wordt op dit moment uitvoering gegeven aan een methaanemissiereductieprogramma voor offshore installaties. Ook is in 2018 in samenwerking met de overheid een onafhankelijk meetprogramma uitgevoerd. TNO heeft in het onderzoek vastgesteld dat de gemeten methaanemissies goed overeenkomen met de door de operators gerapporteerde methaanemissies.

De gasproducenten hebben in 2019 een convenant gesloten met de Minister van Economische Zaken, Eric Wiebes. In dat convenant hebben de gasproducenten onder andere afgesproken om ervoor te zorgen dat de methaanemissies eind 2020 met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van 2017. Dat komt neer op een reductie van ongeveer 4.500 ton methaan per jaar (of 112.500 ton CO2 equivalenten).

Verder willen de gasproducenten de toegankelijkheid van de emissiegegevens vergroten. Jaarlijks rapporteren zij milieugegevens, inclusief methaanemissies, volgens een door de overheid opgesteld protocol (het elektronisch milieujaarverslag, e-MJV). Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de volledigheid en correctheid van deze rapportages. Binnenkort worden de emissiegegevens van 2017, 2018 en 2019 (na beoordeling door SodM) op www.onsaardgas.nl geplaatst.

Samen met Gasunie, Netbeheer Nederland en GasTerra heeft NOGEPA een “fact sheet” opgesteld over methaanemissies. Hiermee wil NOGEPA bijdragen aan de verbetering van inzicht en transparantie van methaanemissies in de gehele gasketen: Exploratie en productie van aardgas, transport en distributie.

Lees hier de korte versie van het fact sheet. U kunt de uitgebreide versie van de fact sheet hier vinden.  • © 2024 Element NL