Logo Logo

Samen sturen op CO2 reductie

  Terug naar overzicht
Element NL, de branchevereniging van de in Nederland olie en gas producerende bedrijven, onderschrijft in belangrijke mate de lijn van het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’.

Het is goed dat het energierapport kiest voor sturing op de reductie van de uitstoot van CO2. en dat er ingezet wordt op alle CO2-arme technologieën als wind, zon, maritieme energie, biomassa, afvang en opslag van CO2 én eigen aardgas.

Veilige winning

Een veilige winning van Nederlands gas vergroot onze onafhankelijkheid. Het kabinet stelt in het rapport: ‘Zolang Nederland aardgas nodig heeft, draagt veilige gaswinning tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten in Nederland bij aan onze onafhankelijkheid op het gebied van de energievoorziening’. Dat daarbij veiligheid van de winning voorop staat, is vanzelfsprekend. De gasindustrie zal zich met de overheid blijven inzetten voor een veilige en toekomstbestendige gasopbrengst uit onder andere de Noordzee.

Fossiel in transitie

Waar het Energierapport schetst dat de komende decennia ‘fossiele brandstoffen een rol blijven spelen in het energiesysteem’ pleit  Element NL voor een schone en efficiënte inzet. Door CO2 -intensieve brandstoffen te vervangen door gas, bereik je snel een vermindering van CO2-uitstoot binnen het huidige systeem. Het Energierapport concludeert dan ook: ‘Als minst vervuilende fossiele brandstof zal aardgas nog lang een belangrijke rol spelen’. Dit sluit aan bij de ‘Ladder van 7’, die de gassector heeft opgesteld als voorkeursvolgorde van energie-opties, waarbij Nederlands gas inderdaad boven ‘geïmporteerd gas’, ‘olie’ en ‘kolen’ staat. De opbrengst van de gaswinning zou kunnen worden ingezet voor versnelling van de transitie naar duurzame energie.

Energiedialoog

Wij hebben in het afgelopen jaren met veel belanghebbenden, wetenschappers en milieuorganisaties gesproken over hoe gas kan bijdragen aan het verduurzamen van de energiehuishouding. Die gesprekken hebben ons ervan overtuigd dat we een rol te vervullen hebben om samen met alle partijen ervoor te zorgen dat een duurzame energiehuishouding in 2050 realiteit wordt. Die rol geven we graag in de energiedialoog verder vorm. De olie- en gassector in Nederland neemt het initiatief om in dialoog met andere spelers in de Nederlandse energievoorziening concrete maatregelen te formuleren die al op korte termijn zullen bijdragen aan CO2-reductie.
  • © 2024 Element NL