Logo Logo

Energietransitie vraagt om sterk omgevingsmanagement

  Terug naar overzicht
Woensdag 23 november werd het Lerend Platform Energie en Omgeving opgericht. Via dit platform willen organisaties in de energiesector kennis en ervaringen delen op het gebied van omgevingsmanagement bij energieprojecten. Zij zijn ervan overtuigd dat een goede verbinding tussen project en omgeving een forse bijdrage levert aan optimaal verloop deze projecten. Dat is noodzakelijk om de energietransitie waar Nederland voor staat te kunnen realiseren. NOGEPA, de branchevereniging van de olie-en gas industrie in Nederland, is een van de initiatiefnemers van dit platform.

Den Haag – De energietransitie leidt tot veranderingen in het Nederlandse landschap. Windparken, zonnepanelen op daken en velden, maar ook infrastructuur – zowel boven- als ondergronds – voor het transport en de opslag van duurzame energie, zijn zichtbaar in de leefomgeving. Voor de maatschappelijke acceptatie van deze concrete, ruimtelijke gevolgen van de energietransitie, is zorgvuldig omgevingsmanagement een vereiste. De energiesector, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Economische Zaken bundelen daarom hun kennis in het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO).

Minister Kamp: ”Het succes van de energietransitie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag of overheid en sector erin slagen belanghebbenden en omwonenden te betrekken bij de besluitvorming over energieprojecten. Het bijzondere van het Lerend Platform Energie en Omgeving is dat zowel coöperaties als grote energie- en netwerkbedrijven kennis gaan uitwisselen. We hebben zowel landelijke als lokale partijen nodig voor de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.”

Het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) stimuleert de ontwikkeling en de toepassing van het vakgebied omgevingsmanagement voor de energiesector. LEO verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten. Kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd. Concrete voorbeelden van kennisdeling binnen LEO, zijn de ontwikkeling van het Windpark Zeewolde en de netaansluiting van het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ), waar adviezen van de omgeving zijn betrokken bij het gekozen voorkeursalternatief.

Binnen het platform geven de partijen elkaar bovendien inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. Het is voor het eerst dat zowel marktpartijen als overheden en belangenorganisaties in de energiemarkt op deze transparante wijze kennis delen over hun aanpak op dit terrein.

De deelnemers aan LEO maken concrete afspraken over de frequentie en manier waarop ze elkaar de komende 2 jaar informeren. Ook zullen ze jaarlijks een congres organiseren over de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsmanagement.

Deelnemers aan het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO)in alfabetische volgorde: Alliander, Delta, Eneco-group, Energie Nederland, Enexis, Engie NL, Gasunie,, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NAM, Netbeheer Nederland, Nogepa, NVDE, Nuon Energy, NWEA, ODE Decentraal, Raedthuys/Pure Energie, RWE/Innogy, Shell Nederland, Stedin, TAQA Energy, TenneT TSO, Tulip

Voor meer informatie en/of voorbeelden van projecten : (namens het platform) Lieselot Meelker tel. 06-31031701. Email: lieselot.meelker@alliander.com

Gefotografeerd door: MG Fotografie

 
  • © 2024 Element NL