Logo Logo

Nederlandse gasindustrie klaar voor bijdrage aan het Klimaatakkoord

  Terug naar overzicht
Verduurzaming eigen activiteiten en inzet infrastructuur kunnen fors bijdragen aan CO2 besparing.

Den Haag, 26 februari 2018- De leden van NOGEPA staan in de startblokken om deel te nemen aan de gesprekken op weg naar het klimaatakkoord. De brief van het kabinet van 23 februari met de inzet voor het klimaatakkoord biedt daarvoor voldoende handvatten. Zo is een belangrijke rol weggelegd voor CCS en de opslag en conversie van energie. Voor beide aspecten is de kennis en de infrastructuur van de Nederlandse olie-en gassector van groot belang.

Integraal

Het kabinet geeft aan dat ons toekomstig energiesysteem een samenspel zal zijn van elektriciteit en gas, van elektronen en moleculen. Daarbij schetst het kabinet het belang van interactie tussen sectoren. De leden van NOGEPA onderschrijven dit. Met name in sectoren industrie en elektriciteit zal de aanwezige gasinfrastructuur en de kennis en ervaring van de gassector nodig zijn om de CO2 besparingsdoelen te realiseren. Op de eerste plaats door zolang dat nog nodig is op een veilige en verantwoorde wijze Nederlands aardgas te blijven produceren in plaats van aardgas te importeren. Op de tweede plaats door te onderzoeken op welke wijze de beschikbare kennis en huidige infrastructuur kunnen worden ingezet voor het nieuwe energiesysteem via bijvoorbeeld CCS, de conversie en opslag van energie via bijvoorbeeld waterstof en voor de verdere doorontwikkeling van geothermie.

Een belangrijke rol bij het realiseren van CO2 besparing in 2030 is weggelegd voor de afvang en opslag van CO2 in lege gasvelden. NOGEPA onderschrijft het belang om hier snel een begin mee te maken en is bereid zich samen met overheid en industrie in te spannen deze ambitie waar te maken. Door een aantal voorbeeldprojecten op te starten wordt direct al uitstoot van CO2 voorkomen. Daarnaast kan CCS nodig blijken om in de toekomst negatieve emissies te realiseren. Een optie die we volgens het Planbureau voor de Leefomgeving niet op voorhand moeten uitsluiten.

Conversie en opslag van energie

In 2015 ondertekende NOGEPA het manifest GasmeetsWind. Dit initiatief had tot doel te onderzoeken op welke manier de grootschalige uitrol van Wind op Zee kon profiteren van de aanwezigheid van de uitgebreide gasinfrastructuur (putten, platforms en leidingen). Inmiddels is duidelijk geworden dat het toekomstig energiesysteem niet alleen uit elektronen zal bestaan maar dat ook moleculen een rol spelen bijvoorbeeld in de vorm van waterstof. Om dit verder te ontwikkelen zijn pilots op het gebied van waterstofproductie, vervoer en opslag nodig. De huidige gasinfrastructuur kan hierin een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld vanuit windstroom groene waterstof te produceren en dit op te slaan en te vervoeren via de al aanwezige gasinfrastructuur lijkt een grote hoeveelheid CO2 uitstoot te kunnen worden voorkomen. Daarbij is het nodig de techniek van de productie, transport en opslag van waterstof verder te ontwikkelen terwijl er ook aan de vraagzijde van waterstof nog veel moet gebeuren. Echt een onderwerp dat over de grenzen van de tafels moet worden opgepakt. NOGEPA speelt daar graag een rol in.

Elektrificatie

Om CCS en energieconversie mogelijk te maken is de elektrificatie van de belangrijkste productieplatforms noodzakelijk. Door dat snel ter hand te nemen kan ook de huidige gaswinning worden verduurzaamd. Voorlopige schattingen gaan uit van een besparingspotentieel van 0,5 tot 1 megaton CO2.  Daarom wil NOGEPA samen met de overheid, de windsector en de netbeheerders op zee onderzoeken waar en hoe elektrificatie efficiënt en effectief is. Duidelijk is in ieder geval dat het hergebruik van de infrastructuur staat of valt met een planmatige aanpak waarbij zowel wordt gekeken naar de uitfasering van gaswinning en het ontmantelen van de infrastructuur als naar de uitrol van nieuwe energievormen en de infrastructuur die daar voor nodig is.  • © 2024 Element NL