Logo Logo

NOGEPA ziet cijfers offshore gaswinning bevestigd in methaanonderzoek TNO

  Terug naar overzicht
De Nederlandse olie- en gasindustrie wil in twee jaar tijd de methaanuitstoot op zee halveren en daarvoor zijn betrouwbare cijfers nodig. TNO heeft een uitgebreide expertise waar het gaat om mobiele emissiemetingen op land. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft NOGEPA gevraagd om ook op de Noordzee deze metingen uit te laten voeren. Ook milieuorganisatie Environmental Defense Fund (EDF) was betrokken bij de voorbereidingen.

Dit soort nauwkeurige broeikasgas metingen vanaf een schip op zee is een logistieke uitdaging en uniek in de uitvoering. Uit metingen van TNO blijkt dat de methaanwaarden overeen komen met de door de industrie gedeelde cijfers. Jo Peters, secretaris generaal NOGEPA: “Onze industrie voelt zich gesterkt met deze uitkomst. Goed dat de metingen van TNO bevestigen dat de rapportage van methaanemissies door de olie- en gassector een betrouwbaar beeld opleveren van onze uitstoot. Nu is het voor ons zaak de emissies van onze activiteiten verder te reduceren.”

Geslaagde metingen
TNO verrichte hierbij voor het eerst offshore metingen bij de gasplatforms in de Noordzee. Belangrijk methodologisch verschil is de manier waarop gassen en deeltjes uit een bron, zoals een gasplatform, de lucht in gaan en zich daarbij anders met de wind verspreiden dan boven land. Dit maakt deze meetcampagne uniek in zijn soort. Een vergelijkbaar onderzoek is voor het laatst meer dan 30 jaar geleden in de Verenigde Staten gedaan. In totaal zijn er metingen verricht bij vijftig platforms in de Nederlandse wateren. Een beperking is dat elke meting een momentopname is van de emissie van een platform. TNO-onderzoeker Ilona Velzeboer: “Hoewel individuele emissies zowel hoger als lager afwijken van de door de operator gegeven getallen, komen de totale cijfers met elkaar overeen. Daarmee valt te concluderen dat de sector zijn cijfers op orde heeft.”

Halveren methaanuitstoot op zee
Gevalideerde cijfers zijn belangrijk voor de sector. In augustus tekende de olie- en gasindustrie samen met minister Wiebes (EZK) een convenant om de uitstoot van methaan – een belangrijk broeikasgas – op de Noordzee in twee jaar tijd te halveren. Hiertoe nemen de olie- en gasmaatschappijen tot het eind van 2020 tal van maatregelen die ingrijpen in het proces van gaswinning. Op dit moment wordt een deel van het geproduceerde aardgas nog direct ingezet voor de energievoorziening op de offshore platforms. Het overschakelen op duurzame stroom leidt tot een grote reductie van de uitstoot van CO2 en is bovendien een effectieve optie om de methaanemissies nog verder terug te dringen. In het convenant spreken beide partijen af samen verder te onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn om elektrificatie van offshore installaties mogelijk te maken en op welke wijze na 2020 verdere emissiereductie mogelijk is.

  • © 2024 Element NL